RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Muraspec Sp z o.o. informuje Państwa, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muraspec Sp z o.o., ul. Warszawska 40 , 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, Nr KRS 0000009846, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP 951-16-52-122, REGON 012382759, Kapitał zakładowy 664 400,00 PLN

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muraspec Sp z o.o. ul. Warszawska 40 , 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, lub e-mail: rodo@muraspec.com.pl.

3. Inspektor ochrony danych w Muraspec Sp. z o.o. nie został wyznaczony;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@muraspec.com.pl ,

lub kontakt pisemny: Muraspec Sp z o.o., ul. Warszawska 40, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego